Elektrik Üretimine Yönelik Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve...

 

Herhangi bir alanın halihazır durumu tespit edilmeden elektrik enerjisi üretimine yönelik Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak değerlendirilmesi yapılamayacak. YEKA`da kaynağın doğallığının muhafaza edilmesi ve devamlılığının sağlanması esas olacak. YEKA kamu ve hazine arazilerindeki kaynağa ilişkin herhangi bir enerji üretim faaliyetinin yapılabilmesi için lisans alınması zorunlu olacak.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`ndan, Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının Belirlenmesi, Derecelendirilmesi, Korunması ve Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik Resmi Gazete`de yayımlandı.

 

Kamu ve hazine arazilerinde elektrik enerjisi üretimine uygun yenilenebilir enerji kaynak alanlarının belirlenmesi, derecelendirilmesi, korunması ve kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik, kamu ve hazine arazilerinde elektrik enerjisi üretimine uygun yenilenebilir enerji kaynak alanlarının belirlenmesi, derecelendirilmesi, korunması ve kullanımını kapsıyor.

 

Yönetmeliğe göre, herhangi bir alanın halihazır durumu tespit edilmeden Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak değerlendirilmesi yapılamayacak. YEKA olması düşünülen alanın güncel durumu teknik çalışma kapsamında değerlendirilecek.

 

YEKA`da kaynağın doğallığının muhafaza edilmesi ve devamlılığının sağlanması esas olacak. YEKA kamu ve hazine arazilerindeki kaynağa ilişkin herhangi bir enerji üretim faaliyetinin yapılabilmesi için lisans alınması zorunlu olacak. Bu alanlarda 2 Ekim 2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında işlem yapılamayacak.

 

YEKA ile ilgili teknik ve idari çalışmaları Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü yürütecek. Genel Müdürlüğün dışında YEKA çalışması yapmak isteyen valilikler, sanayi ve/veya ticaret odaları ve kalkınma ajansları, yapacakları/yaptıracakları teknik çalışmayı Genel Müdürlüğe sunacak.

 

Yapılacak olan teknik çalışmanın içeriği ve kapsaması gereken bilgiler Bakanlık tarafından çıkarılacak Teknik Kılavuz Tebliği ile belirlenecek.

 

YEKA olarak herhangi bir alanın değerlendirilmeye alınabilmesi için teknik çalışma yapılması zorunlu olacak.

 

Yenilenebilir enerji kaynak alanlarındaki kaynağın varlığını ortaya koyan teknik çalışmanın, belirlenen usul ve esaslara göre yapılıp yapılmadığının tespiti amacı ile Genel Müdürlükte oluşturulan Teknik Çalışma Komisyonu, meslek alanlarında deneyimli, Genel Müdürlük ve/veya Bakanlığın bağlı ve ilgili kurumlarındaki personelinden seçilecek ve en az 5 kişiden oluşacak.

 

-YEKA BELİRLEME VE DERECELENDİRME İLKE VE KRİTERLERİ-

 

YEKA, şu özelliklerden bir ya da birkaçını ihtiva eden alanlar olacak:

 

"-YEKA Bakanlık tarafından çıkarılacak Teknik Kılavuz Tebliği ile belirlenecek büyüklük ve asgari kurulu güçlerde elektrik üretim tesisinin kurulmasına imkan tanımalıdır.

 

-YEKA yenilenebilir enerji kaynak türüne göre Teknik Kılavuz Tebliği ile belirlenen eşik değerleri sağlamalı ve yenilenebilir enerji kaynağının varlığı teknik çalışma ile ortaya konulmalıdır.

 

-Eşik değer analizleri teknolojik gelişmeler ve ülke ihtiyaçlarına göre Genel Müdürlük tarafından değiştirilebilir.

 

-YEKA belirlenmesine engel olacak nitelikte ilgili kurum veya kuruluşların söz konusu alan üzerinde kısıtlayıcı bir proje, çalışma, uygulama veya bir işlevi olmamalıdır.

 

-Genel Müdürlük, metodolojisi Teknik Kılavuz Tebliği ile belirlenecek yöntemi kullanarak YEKA`yı derecelendirir ve öncelikli olarak değerlendirilecek kaynak alanlarını belirler.

 

-Teknik Kılavuz Tebliği ile belirlenen diğer kriterleri karşılamalıdır." (ANKA)

www.haberler.com

27.11.2013

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR