Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarına Destek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında gerçek kişiler için 100 bin lira, tüzel kişiler için 200 bin liraya kadar bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının yüzde 50`sini hibe edecek.

 

Bakanlığın "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliği (Tebliğ no: 2014/13) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Buna göre, tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, iş gücünü azaltmak ve üretim maliyetlerini düşürerek üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama makine ve ekipman satın alımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

 

Program, tarla içi damla sulama, yağmurlama sulama, mikro yağmurlama sulama ve güneş enerjili sulama sistemleri kurulması ile lineer sistem yağmurlama sulama makinesi, center pivot sistem yağmurlama sulama makinesi ve tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınmasını kapsıyor.

 

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olmak şartıyla gerçek ve tüzel kişiler yatırım konularından yararlanmak üzere sadece birisi ve tek bir parsel için başvuru yapabilecek. Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konularına uygun olması şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilecek.

 

Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar, bu tebliğ kapsamında aynı yatırım konusunda başvuru yapamayacaklar. Ancak farklı parsel için farklı yatırım konusunda başvuru yapabilecekler.

 

Başvuru tekliflerinde, yatırımcılar hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50`si oranındaki katkı payını ve toplam tutara ait KDV`nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumlu olacak. Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç yüzde 50`sine hibe yoluyla destek verilecek. Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100 bin lira, tüzel kişiler için 200 bin lirayı geçemeyecek. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanacak.

 

Tebliğ kapsamında yapılacak mal alım başvuruları, bu Tebliğin yayımı tarihinden başlayarak 60 gün içerisinde il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlüğüne yatırımcılar tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden teslim edilecek. Referans Fiyat Komisyonu tarafından Program kapsamındaki bireysel sulama makine ve ekipmanları için belirlenen referans fiyat listeleri, değerlendirmelerde esas alınacak. Belirlenen bu listeler başvuru süresinin bitiminden sonra Bakanlık ve/veya Genel Müdürlük resmi internet sitesinde yayınlanacak.

 

Bu tebliğin yürürlüğe girmesiyle Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/28) yürürlükten kaldırıldı. Ankara (AA)

www.sondakika.com

14 Mayıs 2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR