Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Tebliği`nde değişikliğe gitti.

Buna göre 31 Aralık 2020 tarihine kadar devreye alınması kaydıyla, yenilenebilir enerji üretim tesisleri kurulması amacıyla tesis edilecek irtifak hakkı ve kullanma izinlerinde bedeller, 10 yıl süreyle sözleşmesi gereği tahsil edilmesi gereken bedele yüzde 85 oranında indirim uygulanarak tahsil edilecek.

 

Yatırımcılar tarafından, projeye dayalı organize hayvancılık faaliyeti kapsamında, kanatlı hayvan (tavuk) türlerine yönelik yatırımlara da Hazine taşınmazları üzerinde kullanma izni verilecek, irtifak hakkı tesis edilecek.

 

Maliye Bakanlığı`nın Milli Emlak Genel Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete`de yayımlandı. Tebliğin tanımlar bölümüne "hayvancılık" eklendi. Buna göre hayvancılık, yatırımcılar tarafından projeye dayalı hayvancılık faaliyeti kapsamında küçükbaş, büyükbaş veya kanatlı hayvan (tavuk) türlerinin beslenmesi, üretilmesi, geliştirilmesi amacıyla yapılacak yatırım olarak ifade edildi.

 

Tebliğ ile organize hayvancılık tanımında da değişikliğe gidildi. Buna göre organize hayvancılık, yatırımcılar tarafından, projeye dayalı organize hayvancılık faaliyeti kapsamında, küçükbaş, büyükbaş veya kanatlı hayvan (tavuk) türlerinin beslenmesi, üretilmesi, geliştirilmesi ve diğer her türlü faaliyetler ile ekonomik değere sahip hale getirilmesi amacıyla yapılacak yatırımı olarak tanımlandı. Daha önce organize yatırımlar kapsamında kanatlı havyan (tavuk) bulunmuyordu.

 

İlk yıl kullanma izni veya irtifak hakkı bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde 1`inden az olmamak üzere rayiç bedel esas alınarak tespit ve takdir edilecek. Geçit hakkı bedeli; geçit hakkının toplam süresi için otuz yılı geçmemek kaydıyla bir defaya mahsus veya yıllık olarak alınmak üzere iki ayrı şekilde tespit edilecek. Daha önce geçit hakkının toplam süresi 49 yıldı.

 

Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca Hazine taşınmazları üzerinde tesis edilecek olan mecra irtifak haklarında irtifak hakkı bedeli adı geçen Yönetmelik hükümlerine göre belirlenecek.

 

ÖZ İZİN, KULLANMA İZNİ VE İRTİFAK HAKKI BEDELLERİ

 

İlk yıl ön izin, kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri, ihalenin onaylanıp müşteriye tebliğinden itibaren 15 gün içinde, müteakip yıl bedelleri ise, ön izin ve kullanma izni için sözleşmelerin düzenlenme tarihleri, irtifak hakkı için ise tapuya tescil tarihi esas alınarak her yıl aynı tarihte peşin olarak ilgili muhasebe birimine yatırılacak. Ön izin verilmeyen hallerde ilk yıl kullanma izni veya irtifak hakkı bedeli ihale bedeli olacak. Ön izin verilen hallerde ise ilk yıl kullanma izni veya irtifak hakkı bedeli; ihale bedelinin kullanma izni veya irtifak hakkı tesis edilinceye kadar (dört yılı geçmemek üzere) geçen süre dikkate alınarak Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılması suretiyle tespit edilecek bedel olacak. Ancak, ön izin dönemi içerisinde irtifak hakkına veya kullanma iznine konu taşınmazın yüz ölçümünde bir değişiklik meydana gelmesi halinde, ilk yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedellerinin belirlenmesinde, eksilen veya artan yüz ölçümüne göre oransal olarak eksiltme veya arttırma yapılarak işlem tesis edilecek.

 

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ YILLAR İÇİN BEDEL YÜZDE 70 İNDİRİM UYGULANARAK HESAPLANACAK

 

Tespit edilen ilk yıl kullanma izni veya irtifak hakkı bedeli, ikinci ve üçüncü yıllar için ise sözleşmesine göre tespit edilecek bedel yüzde 70 oranında indirim uygulanmak suretiyle hesaplanarak tahsil edilecek. Ancak, kullanma izni verildiği veya irtifak hakkı tesis edildiği tarihte taşınmazın üzerinde kullanma izni veya irtifak hakkı amacına uygun kullanımı mümkün yapı, tesis ve benzeri muhdesatların bulunması ve esaslı nitelikte ilave yatırım gerekmemesi halinde; kullanma izni ve irtifak hakkı bedellerinde ilk üç yıl için öngörülen yüzde 70 indirim uygulanmayacak.

 

TARIM, ORGANİZE HAYVANCILIKTA KULLANMA İZNİ VEYA İRTİFAK HAKKI BEDELLERİ

 

Tarım, organize hayvancılık veya hayvancılık yapılmak üzere kullanma izni verilen veya irtifak hakkı tesis edilen taşınmazların kullanma izni veya irtifak hakkı bedelleri; ilk yıl ihale bedeline, ikinci ve üçüncü yıllar için ise sözleşmesine göre tespit edilecek bedele yüzde 70 oranında indirim uygulanmak suretiyle, sonraki yıllar için ise sözleşmesine göre tespit edilecek bedele yüzde 50 oranında indirim uygulanmak suretiyle hesaplanarak tahsil edilecek. Ancak, kullanma izni verildiği veya irtifak hakkı tesis edildiği tarihte taşınmazın üzerinde kullanma izni veya irtifak hakkı amacına uygun kullanımı mümkün yapı, tesis vb. muhdesatların bulunması ve esaslı nitelikte ilave yatırım gerekmemesi halinde; kullanma izni ve irtifak hakkı bedellerinde ilk üç yıl için öngörülen yüzde 70 indirim uygulanmayacak ve sözleşme gereğince alınması gereken bedelin yüzde ellisinin tahsiline devam edilecek.

 

Yüzde 70 oranındaki indirim ön izin döneminde dikkate alınmayacak, irtifak hakkı veya kullanma izni tesis edildikten sonra uygulanacak.

 

Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun, Turizmi Teşvik Kanunu, 4691 sayılı Kanun ile 5346 sayılı Kanun gibi özel düzenlemeler gereği verilen kullanma izni veya tesis edilen irtifak hakkı bedellerinde Yönetmelik hükümlerine göre herhangi bir indirim uygulanmayacak.

 

VADESİNDE ÖDENMEYEN BEDELLER

 

Vadesinde ödenmeyen bedellere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme faizi uygulanacak. İlgili kanunları gereğince bedeli yatırımcı tarafından ödenerek kamulaştırılan ve Hazine adına tescil edilen taşınmazların üzerinde tesis edilecek irtifak hakkı veya verilecek kullanma izinlerinden bedel alınmayacak.

 

HASILAT PAYLARI

 

Kullanma izni verilen veya irtifak hakkı tesis edilen Hazine taşınmazı üzerinde yapılacak tesisin işletmeye geçmesinden itibaren alınacak hasılat paylarına ilişkin işlemler, Yönetmeliğin 79. maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre yürütülecek. Buna göre, kullanma izni verilen veya irtifak hakkı tesis edilen Hazine taşınmazı üzerinde yapılacak tesisin bizzat hak lehtarınca işletilmesi halinde, bu tesisin işletilmesinden elde edilen toplam yıllık hasılatın yüzde 1`i oranında pay alınacak. Ancak, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında kalanlar hariç enerji, tarım ve hayvancılık ile sanayi, tersane yatırımlarında bu oran binde 1 olarak uygulanacak.

 

Vadesinde ödenmeyen hasılat paylarına 6183 sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme faizi uygulanacak.

 

ELEKTRİK PİYASASINDA KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNE HAİZ ÖN LİSANS TALEPLERİ

 

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19. maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan hüküm uyarınca; elektrik piyasasında kamu tüzel kişiliğini haiz ön lisans veya lisans sahibi tüzel kişilerce yürütülen üretim, dağıtım veya iletim faaliyetleri için gerekli olan Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesisinin veya kullanma izni verilmesinin talep edilmesi halinde, lisans sahibi adına, lisansın sona ereceği tarihe kadar irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek. Bu amaçla tesis edilecek irtifak hakkı ve verilecek kullanma izinlerinden bedel alınmayacak. Ancak, belirtilen bu kuruluşların yürüttükleri hizmetlerin özelleştirilmesi halinde, işletme hakkını devralan yatırımcı tarafından devir tarihinden itibaren yapılacak ilave yatırımlar için ihtiyaç duyulacak Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı veya kullanma izni verilmesinin talep edilmesi halinde, işletme hakkı sahibi lehine işletme hakkının süresiyle sınırlı olmak üzere kullanma izni veya irtifak hakkı tesisi talepleri bedeli karşılığında genel hükümlere göre değerlendirilecek.

 

6446 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, enerji yatırımları için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ön lisans veya lisans verilen ve irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesi uygun görülen taşınmazlar üzerinde diğer yatırımcılara ön lisans veya lisansın sona ereceği tarihe kadar, takdir edilecek bedel üzerinden kullanma izni verilecek veya irtifak hakkı tesis edilecek.

 

6446 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, enerji yatırımları için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ön lisans verilen yatırımcılar lehine, Kurumun uygun görüşüne istinaden, takdir edilecek bedel üzerinden yapılacak kullanma izni veya irtifak hakkı ihalesini müteakip, Kurumca bildirilen süre kadar bedeli karşılığında ön izin verilecek.

 

ÖN İZİN SÜRESİ 36 AYI GEÇMEMEK ÜZERE UZATILABİLECEK

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`nun görüşleri doğrultusunda, ön izin süresi 36 ayı geçmemek üzere uzatılabilecek. Adı geçen Kurumun görüşüne istinaden ön lisansı lisansa dönüştürülen yatırımcı lehine lisansın sona ereceği tarihe kadar irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek.

 

10 YIL SÜREYLE SÖZLEŞMESİ GEREĞİ TAHSİL EDİLMESİ GEREKEN BEDELE YÜZDE 85 İNDİRİM UYGULANACAK

 

Bu tesislerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar devreye alınması kaydıyla, yenilenebilir enerji üretim tesisleri kurulması amacıyla tesis edilecek irtifak hakkı ve kullanma izinlerinde bedeller, 10 yıl süreyle sözleşmesi gereği tahsil edilmesi gereken bedele yüzde 85 oranında indirim uygulanarak tahsil edilecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilen üretim lisansının tarihi, 10 yıllık sürenin başlangıcı olarak kabul edilerek indirim yapılacak süre hesaplanacak ve irtifak hakkının tapuya tescil edildiği veya kullanma izni sözleşmesinin düzenlendiği tarihten itibaren kalan süre kadar indirim uygulanacak.

 

Botaş lehine doğalgaz boru hattı geçirilmek amacıyla tesis edilecek irtifak hakkı ve kullanma izinlerinin süresi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`nca düzenlenmiş lisans süresinin sona ereceği tarih olarak belirlenecek ve irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli, boru hattının geçmesi nedeniyle taşınmazın değerinde meydana gelen azalma dikkate alınmak suretiyle hesaplanarak bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilecek.

 

YUMURTA TAVUKÇULUĞUNDA YATIRIMIN KAPASİTESİ 80 BİNDEN AZ OLMAYACAK

 

Tebliğ ile "Projeye dayalı organize hayvancılık amacıyla yapılacak yatırımlar" başlıklı bölüm, "Projeye dayalı organize hayvancılık veya hayvancılık amacıyla yapılacak yatırımlar" şeklinde değiştirildi. İlgili maddenin, birinci ve ikinci fıkralarında da değişikliğe gidildi. Buna göre yatırımcılar tarafından, projeye dayalı organize hayvancılık faaliyeti kapsamında, küçükbaş, büyükbaş veya kanatlı hayvan (tavuk) türlerinin; beslenmesi, üretilmesi, geliştirilmesi suretiyle ekonomik değere sahip hale getirilmesi amacıyla Hazine taşınmazları üzerinde kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesis edilmesi talepleri genel hükümlere göre değerlendirilecek. Hazine taşınmazları üzerinde projeye dayalı organize hayvancılık faaliyeti kapsamında kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesis edilmesi için; yapılacak yatırımın küçükbaş hayvancılıkta bin adet, büyükbaş hayvancılıkta 200 adet, kanatlı hayvancılıkta; yumurta tavukçuluğunda 80 bin, etlik piliç yetiştiriciliğinde ise 25 bin adet hayvan kapasitesinden az olmaması, proje bütünlüğü içerisinde, entegre tesislerin kurulacağı alan ile bitişik ve bütünlük sağlayan alanlarda yem bitkisi yetiştiriciliği de yapılacak ise, verilecek arazi miktarının küçükbaş hayvan başına 700 metrekare, büyükbaş hayvan başına 3 bin 500 metrekare, kanatlı hayvan başına ek tesisler dahil yumurta tavukçuluğunda 0.2 metrekare, et tavukçuluğunda ise 0.1 metrekareden fazla olmaması gerekecek.

 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

 

Teknoloji geliştirme bölgesi ilanı amacıyla başvuru sahipleri tarafından hazırlanacak olan kuruluş başvuru dosyasında yer alan Hazine taşınmazlarına ilişkin alınacak uygun görüş yazısı, teknoloji geliştirme bölgesi ilan edilmesi istenen taşınmazlar üniversiteye tahsisli ise valiliklerce (defterdarlık), tahsisli değilse Bakanlık tarafından verilecek.

 

Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. ANKA

www.haberler.com

27.05.2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR