Hazine Taşınmazlarında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesislerine İrtifak Hakkı...

Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesine ilişkin ihale işlemleri gerekli ilanlar yapılmak suretiyle, pazarlık usulüyle yapılacak.

 

Hazine taşınmazları üzerinde, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinden kurulu gücü 500 kW`e kadar olanlar için 20 yıla kadar, kurulu gücü 500 kW ile bir 1 MW arasında olanlar için ise 30 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek.

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Tebliği, Hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesine veya kullanma izni verilmesine ilişkin usul ve esasları belirledi. Tebliğ, Hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerine ilişkin işlemleri kapsıyor.

 

GENEL ESASLAR

Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapmak isteyen yatırımcılar tarafından da tum ve projeksiyon bilgileri işlenmiş sayısal ortamda shape (SHP) formatında oluşturulmuş haritalar üzerinde, kadastral parsellerin üzerine işlenmiş üretim tesisi unsurlarının gösterildiği vaziyet planı ile yapılması planlanan tesisin üretim kapasitesini de belirten bir dilekçe ile birlikte illerde defterdarlığı ve ilçelerde milli emlak müdürlüğüne, yoksa mal müdürlüğüne başvurulacak.

 

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapmak isteyen yatırımcıların başvuruları belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte İdarenin görüşü de eklenmek suretiyle Bakanlığa iletilecek. Lisanssız elektrik üretimi yapılmak amacıyla irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesi talep edilen Hazine taşınmazına ilişkin istenilen bilgi ve belgeler, güneş enerjisine dayalı olarak kurulacak lisanssız elektrik üretimi tesisleri için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu`nun bir MW kurulu güç için azami yirmi dönüm santral sahasının kullanılmasına izin verildiği de dikkate alınarak, talep edilen taşınmaza ilişkin ilk yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde birinden az olmamak üzere günün emsal ve rayiçlerine göre düzenlenecek tahmin edilen bedel tespit raporları verilecek.

 

Ayrıca tesisin kurulacağı taşınmaza ilişkin İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü`nün 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamındaki görüşü, irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesi talep edilen Hazine taşınmazının bulunduğu bölgede görevli elektrik dağıtım şirketinden, irtifak hakkı veya kullanma izni ihalesinden sonra ihaleyi alan gerçek veya tüzel kişi ile sistem kullanım ve bağlantı anlaşması yapılabileceğine ilişkin alınacak uygun görüşü ve hidroelektrik üretim tesisleri hariç yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesislerine ait santral sahası alanlarının, lisanslı veya uygun bulunma kararı alınmış başka bir proje sahası ile kesişmediği yönünde Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`ndan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü`nün alınan yerleşim uygunluk yazısı, yatırımcıdan ilk müracaat aşamasında alınan bilgi ve belgeler istenecek.

 

İHALE USULÜ

Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesine ilişkin ihale işlemleri gerekli ilanlar yapılmak suretiyle, pazarlık usulüyle yapılacak.

 

ÖN İZİN VERİLMESİ

Hazine taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı veya kullanma izni ihalelerinin onayını müteakip, taşınmazın fiili kullanımı olmaksızın Yönetmelik ile Milli Emlak Genel Tebliği`ne göre; yapılacak yatırıma ilişkin fizibilite raporunun hazırlanması, taşınmazın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerinin yapılması, imar planının yaptırılması veya değiştirilmesi ile ilgili idarelerce onaylanması, uygulama projelerinin hazırlanması, Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği esaslarına göre projelerin onaylanması, üretim tesisinin yeri hakkında İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden ÇED ile ilgili uygunluk yazısının alınması, elektrik üretim tesisinin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Tedaş) Genel Müdürlüğünün mülkiyetindeki trafolara bağlantısını teminen Hazine taşınmazının bulunduğu bölgede görevli elektrik dağıtım şirketi ile sistem kullanım ve bağlantı anlaşmasının yapılması amacıyla ön izin verilecek. Hidroelektrik üretim tesisleri için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile su kullanım anlaşması yapılması, ilgili mevzuatı uyarınca alınması gereken diğer izin ve ruhsatların alınması amacıyla da öz verilmesi söz konusu olacak.

 

İRTİFAK HAKKI TESİSİ VEYA KULLANMA İZNİ VERİLMESİ

Ön izin verilen yatırımcılar tarafından; ön izin döneminde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ön izne konu Hazine taşınmazları üzerinde yatırımcılar tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesinin talep edilmesi halinde, Bakanlıktan izin alınmaksızın ilgili valiliklerce "İrtifak Hakkı Sözleşmesi" veya "Kullanma İzni Sözleşmesi" düzenlenmesi suretiyle irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek. Hidroelektrik enerjisine dayalı üretim tesisleri ile ilgili projeler için irtifak hakkı tesis edilebilecek veya kullanma izni verilebilecek Hazine taşınmazlarının yüzölçümü belirlenirken, DSİ Genel Müdürlüğü veya Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`nca uygun görülen yerleşim yeri projesinde belirlenen alanlar; jeotermal enerjiye dayalı üretim tesisleri ile ilgili projeler için irtifak hakkı tesis edilebilecek veya kullanma izni verilebilecek Hazine taşınmazlarının yüzölçümü belirlenirken ise, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca uygun görülen yerleşim yeri projesinde belirlenen alanlar esas alınacak.

 

İNŞAAT SÜRELERİ

Hazine taşınmazları üzerinde yapılacak olan lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin işlemlerde Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte düzenlenen inşaat sürelerine ilişkin hükümler uygulanacak. Lisanssız elektrik üretim tesislerinin geçici kabulleri Tedaş Genel Müdürlüğünce yapılacak.

 

BEDEL İNDİRİMİ

Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesisinin tapuya tescil edildiği veya kullanma izni sözleşmesinin notere onaylatıldığı tarihten itibaren, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 8. maddesinde ve diğer ilgili mevzuatında belirtilen sürede tesisin işletmeye geçmesi şartıyla, irtifak hakkı veya kullanma izni bedeline yüzde 85 oranında indirim uygulanacak.

 

İRTİFAK HAKKI VEYA KULLANMA İZNİ SÜRELERİ

Hazine taşınmazları üzerinde, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinden kurulu gücü 500 kW`e kadar olanlar için 20 yıla kadar, kurulu gücü 500 kW ile bir 1 MW arasında olanlar için ise 30 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek. Hazine taşınmazları üzerindeki tüm yapı ve tesisler, üretim verimliliği yüzde 80`in altında olmayacak şekilde, sağlam ve işler durumda bedelsiz olarak Hazineye intikal edecek.

 

İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN VEYA KULLANMA İZNİ VERİLEN TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ

 

Lisanssız elektrik üretimi dışında diğer amaçlarla yatırımcılar lehine irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen Hazine taşınmazlarının bir kısmında hak lehtarları tarafından kendi ihtiyaçlarını karşılamak da dahil olmak üzere 1 MW`e kadar lisanssız elektrik üretimi yapılmasının istenilmesi halinde; diğer bilgi ve belgelerle birlikte irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmelerinin örnekleri ile mevcut irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılması talep edilen alanın işaretlendiği koordinatlı krokinin de eklenmesi suretiyle bir dilekçe ile Bakanlığa başvurulacak. Bakanlık tarafından yapılan inceleme, araştırma ve değerlendirme sonucunda bu talebin uygun bulunması halinde hak lehtarına; bu Genel Tebliğin 8. maddesinde belirtilen işlemlerin yapılması ve ilgili idarelerden alınması gereken diğer tüm izinlerin alınması amacıyla 6 aya kadar süre verilecek ve durum hak lehtarına tebligat yapılması için ilgili valiliğe bildirilecek. Gerekli hallerde bu süre toplamı bir yılı geçmemek üzere valiliklerce (defterdarlık) uzatılabilecek. Hak lehtarı tarafından bu süre içerisinde belirtilen işlemlerin yapılması ve ilgili idarelerden alınması gereken diğer tüm izinlerin alınmasından sonra, lisanssız elektrik üretimi yapılmasına izin verilmesi ve bu amaçla da irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmelerinde değişiklik yapılması için ilgili valiliğe başvurulacak.

 

Valilikler tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda hak lehtarınca belirtilen işlemlerin yapıldığının ve ilgili idarelerden alınması gereken diğer tüm izinlerin alındığının tespit edilmesi halinde; diğer bilgi ve belgelerle birlikte, bu maddenin altıncı fıkrası uyarınca belirlenen irtifak hakkı veya kullanma iznine ilişkin bedel tespit raporuyla birlikte konu Bakanlığa intikal ettirilecek.

 

HÜKÜM BULUNMAYA HALLER

Genel Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ile Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324), Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.

 

MEVCUT BAŞVURULAR

Yatırımcılar tarafından, bu Genel Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılmak amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesi ya da kiralama yapılması talebiyle İdareye yapılan ve İdarece de Bakanlığa iletilen tüm taleplere konu taşınmazlar hakkında Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme ve işlemlere esas olmak üzere, Bakanlıktan yeni bir yazı beklenilmeksizin bu Genel Tebliğde belirtilen şekilde işlem yapılacak ve bu taşınmazlar hakkında da bu Genel Tebliğde belirtilen bilgi ve belgeler hazırlanarak yeniden Bakanlığa gönderilecek. Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. ANKA

www.haberler.com

07 Şubat 2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR