Yunan devleti Türkiye`de şirket kurdu!

Yunan devlet elektrik dağıtım şirketi PPC, Maslak`ta 2 milyon TL sermayeyle kurduğu şirkette elektrik piyasasına giriyor.

 

Public Power Corporation of Greece Yunanistan`ın en büyük enerji şirketi. Aslında Yunanistan`ın BEDAŞ`ı olarak nitelendirilebilir. Çoğunluk hissesi Yunan Hükümeti`ne ait olan ve uluslararası enerji şirketleri sıralamasında üst sıralarda yer alan PPC, Türkiye pazarına da göz dikti.

 

Toplam 2 milyon TL sermaye ile Maslak Sun Plaza merkezli bir anonim şirket kuran PPC, faaliyet konusu olarak "Şirket elektrik enerjisi mevzuatına uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin toptan ve/veya perakende satımı, ithalatı, ihracatı ve alım satımı faaliyetlerinde bulunmak amacı ile kurulmuştur" ifadesine yer verdi.

 

Atina Borsası`na da PPC koduyla kayıtlı olan şirketin toplam aktif büyüklüğü 16.2 milyar Euro seviyesinde.

 

Türkiye`deki operasyonu yürütenler ise PAVLOS BAXEVANIS (Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden), ANDREAS MİTAFİDİS (Yön. Kur. Başkan Yardımcısı Münferiden) ve EFTHYMİOS KOUTROULİS (Yönetim Kurulu Üyesi Temsil ve ilzama yetkili) olarak görülüyor.

 

İŞTE ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU:

Şirket elektrik enerjisi mevzuatına uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin toptan ve/veya perakende satımı, ithalatı, ihracatı ve alım satımı faaliyetlerinde bulunmak amacı ile kurulmuştur; 2. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve serbest bölgelerde elektrik kapasitesi ve enerjisinin (toptan veya perakende) alım satımını sürdürmek, uluslararası enterkoneksiyon gerekliliklerini, ilgili lisanları almış olan veya mevcut olarak var olan ya da gelecekte var olacak olan organize enerji ya da diğer piyasalara üye olan şirketler aracılığıyla yerine getiren başka ülkelerle alım satım faaliyetleri yürütmek, elektriğin doğrudan son kaynak tedarikçisi olarak hareket eden müşteriler de dahil olmak üzere uygun müşterilere satılması, elektrik enerjisinin uluslararası enterkoneksiyon şartlarını taşıyan başka ülkelerdeki diğer taraflara ithalatı/ihracatı; 3. Yukarıda tarif edilen faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli olan ruhsat, izin ve onayların alınması; 4. Elektrik kapasitesi ve enerjisi alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı için sözleşmeler yapılması, bu sözleşmelerin herhangi bir döviz cinsi üzerinden yapılması ve kanunun izin verdiği ölçüde ve Şirket’in amaçlarına uygun olarak diğer şirketler ile elektrik piyasasında iştirak etmek üzere ortaklıklar kurulması; 5. Elektrik kapasitesi ve enerjisinin iletimi ve dağıtımı için Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi ve/veya dağıtım ve/veya iletim ruhsatına sahip olan diğer ilgili tüzel kişiler veya Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin yerine geçecek olan diğer yetkililer ile gerekli sözleşmelerin yapılması, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ne ve iletim/dağıtım şirketlerine ilgili tarife, yönetmelik ve tebliğlerdeki usul ve esaslar uyarınca belirlenen ödemelerin yapılması; 6. Şirketin konusu ile ilgili olarak finansal, idari, işletme, mühendislik, eğitim ve danışmanlık hizmetleri satın alınması, satılması, kendi personeline eğitim hizmetleri verilmesi ve belirtilen hizmetlerin yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilmesi; 7. Şirketin konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı özelleştirme ihalelerine katılması, ve bu amaçla yabancı ortaklıklar ve yeni şirketler kurulması ve/veya devir alınması, devir edilmesi, tasfiye edilmesi ve imtiyaz sözleşmeleri yapılması; 8. Elektrik kapasitesi ve yeni enerji projeleri ve bu projelerin işletilmesi için finansman sağlanması amacıyla finansman anlaşmaları yapılması; 9. Elektrik kapasitesinin ve enerjisinin toptan ve/veya perakende satışına ilişkin olarak bilgi işlem, iletişim, kumanda ve kontrol sistemleri gibi her türlü alt yapı tesislerinin inşa edilmesi, bu tesisler için gerekli mal ve hizmetlerin yerli ve yabancı şirketlerden tedarik edilmesi ve bu amaçla ikili anlaşmalar yapılması; 10. Şirket’in konusu ile ilgili olarak finans, idari, işletme, mühendislik, eğitim ve danışmanlık alanlarında programların ve her türlü donanım ve yazımların temin edilmesi, geliştirilmesi ve satılması ve patent ve lisans anlaşmaları yapılması ve ticareti; 11. Elektrik ve/veya kapasite ithalatı ve ihracatı faaliyetleri ve bu faaliyetlere ilişkin yatırımın yapılması için uluslararası enterkoneksiyon gerekliliklerinin yerine getirilmesi için yüksek gerilim yarı iletken teknolojilerin, otomasyon sistemlerinin ve iletim tesislerinin kullanılması; ve 12 Şirket’in faaliyet konusuna giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunulması. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen ticari faaliyetleri gerçekleştirebilir: 1. Yatırım kredileri, uzun, orta ve kısa vadeli krediler, varlık finansmanı veya garanti kredileri, emtia kredileri, açık krediler, menkul kıymetler avans kredileri ve yerel ve yabancı piyasalardan kurumsal iş amaçları için herhangi benzer veya farklı çeşit krediler için başvurmak ve kredi almak; 2. İster kendi adına, ister üçüncü kişi tüzel veya gerçek kişiler adına teminat, garanti, ticari işletme ve ekipman rehini veya menkuller üzerinde borç ve krediler karşılığında uygulanabilir diğer muhtelif teminatları oluşturmak ve bunların kaldırılmasını talep etmek; 3. Şirket’in alacaklarını teminat altına almak amacıyla rehinler, ipotekler, garantiler, ticari işletme rehinleri ve ekipman rehinleri veya uygulanabilir her türlü teminat aracını kabul etmek ve bunları kaldırmak; 4. Her türlü finansal, ticari, sınai ve idari tasarruf, yatırımlar ve faaliyetlerde bulunmak ve diğer gerçek ve tüzel kişilerle her türlü yeni ortaklıklar kurmak ve her tür mevcut ortaklıklara katılmak veya bu ortaklıklardan ayrılmak amacıyla işbirliğinde bulunmak ve bu amaçları gerçekleştirmek için yabancı sermaye getirerek ortak girişimler kurmak; 5. Şirket’in kuruluş amaçlarına uygun olarak irtifak haklarını, intifa haklarını, taşınmaz takyidatlarını, kat mülkiyetlerini ve kat irtifaklarını, ipotekleri ve taşınmazlara uygulanabilir tüm diğer teminatları ve söz konusu teminatlara ilişkin tüm hakları satın almak, devretmek, temlik etmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak, yaratmak ve tescil etmek, Şirket tarafından veya diğer kişiler veya kuruluşlar ... ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

 

PPC KİMDİR?

PPC elektrik iletim sisteminin sahibidir ve kendi bünyesinde bulunan alt sirketi HTSO aracılıgı ile yüksek gerilim seviyesinde elektrik iletim faaliyetini yerine getirmektedir. İletim sebekesinin fiziki isletmesi, bakımı ve gelistirilmesi sirketin sorumlulugundadır. Gerek PPC santralları ve gerekse bagımsız üreticiler tarafından üretilen elektrik enerjisi büyük sanayi müsterilerine ve dagıtım sebekesine iletilir.

 

Bir holding kurulus olan PPC kendi bünyesinde bulunan ilgili bölümler aracılıgı ile elektrik iletim faaliyeti dısında, elektrik üretimi amacıyla madenlerin isletilmesi ile elektrik enerjisi üretimi, dagıtımı, toptan satısı, perakende satısı ve piyasa yönetimi faaliyetlerini de yerine getirmektedir.

www.paralimani.com

01.05.2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR